Regulamin


Regulamin korzystania z Systemu Mapa zielonych potrzeb Radomia 

 

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Systemu Mapa zielonych potrzeb Radomia (dalej: „Regulamin”) stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Korzystanie z Mapy zielonych potrzeb Radomia (zielonamapa.radom.pl, nazywanej dalej „Systemem” lub „Aplikacją”) oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
 4. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje

1) Administrator – Stowarzyszenie Łączy nas Radom z siedzibą w Radomiu, przy ul. Struga 1, 26-600 Radom, NIP: 7962981246, wpisanym do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod poz. „11” od dnia 25 sierpnia 2017 r., e-mail: info@laczynasradom.pl

2) Ankieta - ankieta opublikowana na łamach zielonamapa.radom.pl, poprzez którą Stowarzyszenie Łączy nas Radom będzie mogło przeprowadzać analizę potrzeb radomian oraz ocenę funckjonowania Systemu.

3) Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce ochrony środowiska.

4) Pomysł - każdy pomysł, sugestia, bądź propozycja rozwiązania lub inwestycji wpisana na mapę zielonych potrzeb Radomia. Pomysł może wpisać każda osoba niezależnie od tego czy posiada konto w Systemie. Administrator decyduje czy wyrazić zgodę na publikację pomysłu w Aplikacji. Niedopuszczalne są pomysły, które się dublują, zawierają wulgarne treści, bądź łamią zasady współżycia społecznego. Administratorzy zastrzegają sobie prawo odmowy publikacji pomysłu bez podawania przyczyny. 

5) Raport - raport końcowy stworzony przez Stowarzyszenie Łączy nas Radom w ramach realizowanego projektu Mapa zielonych potrzeb Radomia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Będzie zawierał on wybrane pomysły wpisane do Aplikacji i jako poradnik (zbiór pomysłów) zostanie przekazany do Urzędu Miejskiego, Prezydenta Radomia oraz radnych Rady Miejskiej, uzupełniając w ten sposób proces konsultacji społecznych w mieście. Raport zostanie również opublikowany na stronie zielonamapa.radom.pl 

6) Regulamin – niniejszy dokument.

7) Usługa – Administrator udostępnia użytkownikowi możliwość wpisywania w System swoich pomysłów, sugestii oraz propozycji na zielone inwestycje na terenie Radomia. Dodatkowo zastrzega sobie prawo wysyłania newslettera do użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, jak i do świadczenia usług o charakterze ankietowym.

8) Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu, zarejestrowała się w Systemie, bądź wpisała do niego swój pomysł, sugestię, bądź propozycję na zieloną inwestycję na terenie Radomia (np. o jakości zieloni w mieście).

 

 1. Charakter prawny Systemu

1) System prowadzony jest przez Administratora i stanowi jego własność.

2) System jest skierowany do Użytkowników oraz osób, które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi w Systemie.

3) Wpisanie pomysłu do Aplikacji oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania pomysłu, w tym przetwarzania jego treści w celu utworzenia końcowego raportu, który zostanie przekazany do Urzędu Miejskiego, Prezydenta Radomia, radnych Rady Miejskiej oraz promocji najciekawszych pomysłów w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych. 

 

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Systemu polegają na:

- umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Systemu,

- usłudze newsletter,

- usłudze ankietowej

- korzystaniu z zielonej mapy potrzeb, poprzez możliwość:

 1. zgłaszania pomysłów za pośrednictwem dedykowanego formularza
 2. oceniać zgłoszone i opublikowane pomysły
 3. śledzenie statusu zgłoszonego przez siebie pomysłu w przypadku użytkowników zalogowanych do Systemu.

 

 1. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu oraz wyrażeniu zgody na korzystanie z usługi newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z Systemu niezbędne jest urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej.
 2. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Warunki zawarcia Umowy:

Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które wyraziły zgodę na korzystanie z usługi newsletter oraz zaakceptowały Regulamin.

 1. Warunki rozwiązania Umowy.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

- na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości na adres info@laczynasradom.pl,

- z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Systemu bez podania przyczyny.

 

Rozdział 5. Prawa autorskie

Zarówno układy treści zawarte w Systemie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 

Rozdział 6. Tryb zmiany Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej zielonamapa.radom.pl

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 

Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.